Redovisning av projektstöd från Signatur

Transparent redovisning är en förutsättning för att ha ett väl fungerande samarbete kring ert musikprojekt.

Anvisningar för återrapportering

Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande ställer höga krav på att de projekt som beviljas stöd redovisar att projektets resultaten motsvarar det som utlovats i ansökan. Projektansvarig personal från Signatur ska också få möjlighet att besöka projekten på plats med jämna mellanrum för att ta del av verksamheten, och om det är lämpligt, delta i aktiviteterna.

De specifika kraven varierar med och anpassas till varje projekt och partnerorganisation, men gemensamt för alla projekt är att en fullständig redovisning av projektet ska skickas in senast två månader efter projektperiodens slutdatum. Innan dess ska eventuell/a delrapport/er skickas in två månader efter respektive delprojektperiods slutdatum). För exakta datum, se stycket om återrapportering i donationsvillkoren.

Redovisningen kan ske på engelska eller på svenska med en sammanfattning på engelska. Det finns ingen mall för rapportens struktur, men det innehåll som specificeras nedan ska ingå.

Skicka in redovisningen till Linda Krüger linda.kruger@signatur.se med kopia till info@signatur.se

Projektberättelser

 • Inled dokumentet med en kort summering som beskriver uppnådda resultat och på vilket sätt projektet har gjort skillnad.
 • Beskriv projektets ursprungliga mål.
 • Beskriv de aktiviteter som genomförts och relatera projektets utveckling och slutresultat till de mål som formulerades i den ursprungliga ansökan.
 • Diskutera eventuella förändringar i projektets förutsättningar över tid.
 • Förklara vad arbetet har medfört för lärdomar och hur dessa insikter har använts.
 • Beskriv hur projektet eller erfarenheter från det genomförda projektet kommer att leva vidare när projektfinansieringen avslutas.
 • Inkludera annan information som ni anser vara relevant och av intresse för utvärderingen av projektet.

Media/Sociala medier

Foton och videoklipp som dokumenterar projektaktiviteter ska under projektets gång löpande göras tillgängliga för Signatur för publicering på Signaturs hemsida och sociala medier, tillsammans med beskrivande text och andra relevanta uppgifter, såsom fotografens namn om det ska anges vid publicering. Materialet ska ha vederbörligt upphovsrättsligt tillstånd att nyttjas av stiftelsen inklusive eventuellt samtycke av vårdnadshavare av barn under 13 år som finns med på bild.

Vid tidpunkt för redovisning ska följande presenteras:

 • Exempel på hur det har framgått att projektet har stöttats av Signatur. Signatur förväntar sig att dess roll som stödgivare erkänns, med användning av Signaturlogotypen, i relevant projektmaterial på mottagarorganisations webbplats och inlägg i sociala medier.
 • Eventuella artiklar, urklipp, trycksaker etc. om projektet har genererat det.

Ekonomisk och statistisk redovisning

 • Redovisning av projektets intäkter, utgifter och resultat. Redovisningen ska tydligt visa användning och utfall av det ekonomiska stödet från Signatur. Utgå från budgeten i ansökan och gör en ny kolumn för utfall så att det framgår tydligt om och hur kostnadsfördelningen skiljer sig från den ursprungliga planen. Om projektet tilldelats bidrag från flera parter, redovisa tydligt alla intäkter och utgifter i projektet som helhet i enlighet med ursprunglig budget.
 • Räkenskaperna ska skrivas under av den person angiven som ansvarig för ekonomisk rapportering i formuläret INFORMATION FÖR PARTNERKÄNNEDOM eller överenskommen ersättare. Denna person bör tillhöra en separat intern ekonomiavdelning (det vill säga en avdelning som inte är organisatoriskt underställd projektledningen) eller en extern redovisningskonsult.
 • Publiksiffror i de fall projektet genererat publika föreställningar.
 • Köns- samt åldersfördelning (vuxna/unga) som medverkat i projektet.

Signatur kan vid behov kräva in räkenskaperna i sin helhet och/eller Intyg från auktoriserad revisor.