Kulturstöd för musikfrämjande

Vår uppfattning är att transparent redovisning av kulturstöd och ansvarstagande för resultat är en nödvändig grundval för att upprätthålla förtroendet för allas vårt arbete. Vi tror att detta är en förutsättning för att ha ett väl fungerande arbete och musikfrämjande.

Redovisning av musikfrämjande

Det kulturstöd som Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande ger är förknippat med redovisningsskyldighet från mottagaren. Vidare ska det ges möjlighet för projektansvarig personal från Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande att besöka projekten på plats med jämna mellanrum för att se dem i aktion, och om lämpligt, delta i aktiviteterna.

De specifika kraven varierar med och anpassas till varje projekt och partnerorganisation. Detta ska bara ses som en illustration på hur en typisk redovisningsmall kan se ut.

Exempel på redovisningsmall

Redovisningen ska skickas in senast två månader efter projektets slutdatum. För exakt datum, se de villkor du fick när kulturstödet betalades ut.

Redovisningen kan ske på engelska eller på svenska med en sammanfattning på engelska.

Skicka in redovisningen till info@signatur.se

Ekonomisk och statistisk redovisning

 • Redovisning av projektets intäkter, utgifter och resultat. Redovisningen ska tydligt visa användning och utfall av det ekonomiska stödet från Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande. Utgå från budgeten i ansökan och gör en ny kolumn för utfall. Om projektet tilldelats kulturstöd från flera parter, redovisa tydligt vad bidraget från just Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande har använts till.
 • Om projektet har beviljats 300 000 SEK eller mer i kulturstöd ska räkenskaperna för projektstödet intygas av revisor eller redovisningskonsult.
 • Publiksiffror i de fall projektet genererat publika föreställningar.
 • Antal kvinnor/män som medverkat i projektet.
 • Redovisning av geografiskt område där huvuddelen av projektet genomförts.

Media 

 • Exempel på hur det framgått att projektet stöttats av Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande.
 • Eventuella artiklar, urklipp, trycksaker etc. om projektet genererat det.
 • Minst tre valfria bilder från projektets genomförande (format: .jpg eller .png) för publicering på Signaturs hemsida, tillsammans med en kort paragraf som beskriver projektet. Bilderna ska ha vederbörlig upphovsrättsliga tillstånd som kan nyttjas av Stiftelsen inklusive eventuellt samtycke av vårdnadshavare av barn under 13 år som finns med på bild.

Projektberättelse

 • Summering av projektet.
 • Genomförande och utfall i relation till målen i ansökan.
 • Eventuella förändringar i projektet eller projektets förutsättningar.
 • Har ni arbetat internationellt? Om ja, i så fall hur?
 • Beskriv hur projektet eller erfarenheter av genomfört projekt ska leva vidare efter projektets slutdatum.
 • Övriga uppgifter, ni önskar att lämna.

Signatur kan vid behov kräva in:

 • Räkenskaperna i sin helhet.
 • Intyg från auktoriserad revisor.