Ansökan

 

SÖK STÖD

Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande har det huvudsakliga allmännyttiga ändamålet att, med stöd av insamlade medel, uteslutande eller så gott som, främja ett levande svenskt och nordiskt musikliv genom att gagna tillgången till breda kvalitativa musikutbildningar samt förbättra möjligheterna för allmänheten att njuta av högkvalitativ musik. Särskilt avses främja insatser för att bredda underlaget för svenskt och nordiskt musikliv och för att skapa vidare förutsättningar för kulturell integration genom musik. Vid sidan av musik kan stiftelsen även/sekundärt stödja andra närliggande former av scenkonst som till exempel dans, balett eller teater. Stiftelsens ändamål kan tillgodoses med egen verksamhet eller genom stöd till eller samarbeten med intressenter som verkar för att främja stiftelsens ändamål.

PROJEKTIDÉ

Ansökningsprocessen startar med att den sökande organisationen skickar in en kortfattad beskrivning av projektidén som den vill visa till oss genom att fylla i en projektidébeskrivning för det första urvalet. Du kan förstås kontakta oss direkt i förväg om du har frågor.

FÖRSTA BEDÖMNING

När projektidébeskrivningen är inskickad kommer vi att gå igenom det för bedömning tillsammans med alla andra nya projektidéer som inkommit under perioden. Detta sker två gånger om året, på försommaren och senhösten. Samtliga projektidéer bedöms i grupp för att säkerställa en rättvis bedömning utifrån våra uppsatta kriterier och bedömningsgrunder. Ni kan komma att bli kontaktade för att förtydliga och/eller komplettera med ytterligare information.

ÅTERKOPPLING OCH FÖRSTA BESKED

Vi försöker återkoppla inom två månader från sista datum för inlämning av projektidén. Om vi valt att gå vidare med er idé kommer vi att efterfråga mer information om er verksamhet, samt skicka ett formulär för den fullständiga ansökan.

FULLSTÄNDIG ANSÖKAN

Vi kommer här att be om en fullständig ansökan med en mer omfattande beskrivning av ert projekt samt projektplan, tidsplan och budget. Ytterligare information vi kan komma att be om i samband med ansökan kan exempelvis vara referenser, årsredovisning, stadgar, riktlinjer eller liknande. En från oss ansvarig projektledare arbetar nära er för att bistå i processen.

BESLUT

Styrelsen fattar beslut om de projekt de vill stödja.

Inga ytterligare ansökningar kommer att behandlas 2020. Vi kommer att återkomma med nya datum för 2021.

AVTAL

Vi skriver ett avtal som reglerar vårt åtagande att stödja projektet och ert åtagande att genomföra det och efterföljande utvärdering och redovisning. Därefter kan projektet inledas. 

KRITERIER OCH BEDÖMNINGSGRUNDER

Verksamheter som erhåller stöd ska i detalj redovisa hur tänkta medel ska användas för att möjliggöra en bedömning av hur väl och effektivt projektet uppfyller Signaturs bidragskriterier Vi önskar att stiftelsen etablerar en fördjupad relation med verksamheter som erhåller stöd, för att i förlängningen kunna förstärka våra gemensamma nätverksaffekter bland individer och organisationer med liknande målsättningar. Av den anledningen prioriterar vi projekt som har möjlighet att leda till ett långsiktigt samarbete. Det är också viktigt att den sökande kan demonstrera att den har tillräcklig organisatorisk stabilitet och kapacitet för att kunna leva upp till återrapporteringskraven. Guide för redovisning