Om oss

Londonbaserade stiftelsen The Karlsson Játiva Charitable Foundation, grundaren av Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande, har som ett av sina ändamål att främja musikkonstformen och undervisning av allmänheten i densamma i Storbritannien, Sverige och andra länder i Europa. Den söker uppfylla detta ändamål genom sitt Signaturprogram. Av denna anledning startade den Signatur- Insamlingsstiftelse för musikfrämjande. Det är en oberoende insamlingsstiftelse registrerad i Stockholm, med en egen styrelse som är ansvarig för att förvalta dess egendom i enlighet med stiftelseförordnandet.

Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande har det huvudsakliga allmännyttiga ändamålet att, med stöd av insamlade medel, uteslutande eller så gott som uteslutande

(i) främja ett levande svenskt och nordiskt musikliv genom att gagna tillgången till breda kvalitativa musikutbildningar;

(ii) förbättra möjligheterna för allmänheten att njuta av högkvalitativ musik;

(iii) främja insatser för att bredda underlaget för svenskt och nordiskt musikliv;

(iv) skapa förutsättningar för kulturell integration genom musik; och

(v) vid sidan av musik stödja andra närliggande former av scenkonst som till exempel dans, balett eller teater.

Stiftelsens ändamål kan tillgodoses med egen verksamhet eller genom stöd till eller samarbeten med intressenter som verkar för att främja stiftelsens ändamål.

Konserthuschefen om Signatur

”Det är med stor glädje och tacksamhet vi som arbetar med musik i Sverige välkomnar stiftelsen Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande. Behovet av att snabbt kunna söka finansiella medel för olika projekt riktat till bredast möjliga allmänhet är stort. Stiftelsen Signatur möjliggör genom sin effektiva hantering en snabb etablering av nya spännande projekt på både kort och lång sikt där inte minst inriktningen mot barn och ungdomar känns särskilt angeläget. Stiftelsens etablering är ett mycket välkommet komplement till den finansiering som råder idag kring det offentliga musiklivet och kommer berika det på ett påtagligt sätt. Jag är full av beundran över att en framgångsrik affärsman och hans familj väljer att dela med sig av sina finansiella resurser för att främja det svenska musiklivet. Jag hoppas Erland Karlssons förkärlek till musik inspirerar många fler att göra något liknande – Konserthuset Stockholm är väldigt tacksamma för samarbetet med Stiftelsen Signatur och ser fram emot många spännande projekt i framtiden!”

Stefan Forsberg, Konserthuschef Stockholm